บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ปาฐกถาฯ ครั้งที่ ๔: Gandhian Vision for Democracy and Dialogical Society

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Dr. Ramin Jahanbegloo, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ฉันทนา หวันแก้ว, รอมฎอน ปันจอร์, อุสมาน วาจิ

ภาษาที่ใช้ บรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เนื้อหาปาฐกถา : วิสัยทัศน์แบบคานธีว่าด้วยสังคมแห่งการสนทนาแลกเปลี่ยน

สถานที่จัด : อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED