บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ปาฐกถาฯ ครั้งที่ ๓: Journey for Peace & Justice (ยาตราเพื่อสันติและความยุติธรรม)

Archives

วันเวลาที่จัด : วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Rajagopal P.V., พงษ์ทิพย์ สำราญจิต, ประภาส ปิ่นตบแต่ง, จำนง จิตรนิรัตน์, สวาท อุปฮาด

ภาษาที่ใช้ บรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เนื้อหาปาฐกถา : แนวทางการต่อสู้และแก้ไขปัญหาสังคม เรื่องที่ดินทำกินและคนไร้บ้าน

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED