บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ปาฐกถาฯ ครั้งที่ ๒: Gandhi Walk with Satish Kumar

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Satish Kumar, พระถนอมสิงห์ สุโกสโล, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, รัชนี ธงชัย, ไซ ซัม คาม

ภาษาที่ใช้ บรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เนื้อหาปาฐกถา : การเดินทางจาริกของ Satish Kumar ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากมหาตมา คานธี

สถานที่จัด : เรือนร้อยฉนำ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED