บันทึกกิจกรรม ศอจ.

การบรรยาย BIMSTEC ครั้งที่ ๒: Reconnecting the Bay of Bengal

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิทยากร Rohan Samarajiva

ลักษณะการบรรยาย : บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค อ่าวเบงกอล และทิศทางในอนาคต

สถานที่จัด : ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED