สิ่งพิมพ์โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมพันธ์สยามในนามภารต : บทบาทของรพินทรนาถ ฐากูร สวามีสัตยานันทปุรี และสุภาส จันทร โบส ในสายสัมพันธ์ไทย–อินเดีย

ชื่อหนังสือ

สัมพันธ์สยามในนามภารต : บทบาทของรพินทรนาถ ฐากูร สวามีสัตยานันทปุรี และสุภาส จันทร โบส ในสายสัมพันธ์ไทย–อินเดีย

ชื่อผู้แต่ง

สาวิตรี เจริญพงศ์

รายละเอียดหนังสือ

กรุงเทพฯ: ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือในโครงการภารตประทีป เล่มที่ ๒ เป็นผลงานวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติและบทบาทของบุคคลสำคัญในอินเดีย ๓ ท่าน ได้แก่ รพินทรนาถ ฐากูร, สวามีสัตยานันทปุรี, และสุภาส จันทร โบส ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดีย ภายใต้บริบทการเมืองและสภาพสังคมไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๘๘

ราคา

๒๙๕ บาท

หากท่านผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของ ศอจ. ได้ที่
โทรศัพท์ : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๕
โทรสาร : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๖
E-Mail : isc@chula.ac.th