สิ่งพิมพ์โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้อยมณีแห่งปัญญา : ๒๔ เรื่องล้ำค่าสำหรับเด็กและเยาวชน

ชื่อหนังสือ

สร้อยมณีแห่งปัญญา : ๒๔ เรื่องล้ำค่าสำหรับเด็กและเยาวชน (แปลจากหนังสือ The Necklace of Diamonds)

ชื่อผู้แต่ง

ชัย ประกาศ ภารตี

ชื่อผู้แปล

สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์

รายละเอียดหนังสือ

กรุงเทพฯ: ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือในโครงการภารตปริวรรต เล่มที่ ๑ เป็นนิทานอินเดียสำหรับเด็กและเยาวชน แปลจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Necklace of Diamonds หรือชื่อภาษาฮินดีว่า हीरों का हार (ฮีโรํ กา หาร) มีทั้งสิ้น ๒๔ เรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีข้อคิดและมุมมองทางวัฒนธรรมของอินเดียแฝงอยู่ในนิทานเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสรุปความได้ ๓ ประการ คือ ความสำคัญของความรู้ วิธีแสวงหาความรู้ และการยึดมั่นในหลักคุณธรรม ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้เป็นฝีมือของคุณสุพจน์ คุณานุคุณ (ครูสิตฐ์) ผู้มีชื่อเสียงในการวาดภาพสำหรับเด็ก ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าน่าสะสมยิ่ง

ราคา

๒๙๕ บาท

หากท่านผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของ ศอจ. ได้ที่
โทรศัพท์ : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๕
โทรสาร : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๖
E-Mail : isc@chula.ac.th