สิ่งพิมพ์โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติ ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล

ชื่อหนังสือ

พุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติ ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล

ชื่อผู้แต่ง

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

รายละเอียดหนังสือ

กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊กส์, ๒๕๕๕

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือในโครงการภารตประทีป เล่มที่ ๑ เป็นผลงานวิชาการที่ศึกษาและวิเคราะห์พุทธประวัติในเชิงเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ โดยศึกษาจากสภาพสังคมในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล

ราคา

๓๙๕ บาท (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)

หากท่านผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของ ศอจ. ได้ที่
โทรศัพท์ : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๕
โทรสาร : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๖
E-Mail : isc@chula.ac.th