สิ่งพิมพ์โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน : ชีวิต อาหาร สิ่งแวดล้อม หรือน้ำมัน?

ชื่อหนังสือ

ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน : ชีวิต อาหาร สิ่งแวดล้อม หรือน้ำมัน? (แปลจากหนังสือ Soil not Oil)

ชื่อผู้แต่ง

วันทนา ศิวะ (Vandana Shiva)

ชื่อผู้แปล

ดรุณี แซ่ลิ่ว

รายละเอียดหนังสือ

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, ๒๕๕๕

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือในโครงการปาฐกถามหาตมาคานธีฯ เล่มที่ ๑ เป็นหนังสือที่บอกเล่าปัญหาด้านพลังงานและวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการบริโภคของมนุษย์ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหานี้ด้วยแนวคิดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นความสัมพันธ์ของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันได้

ราคา

๒๔๕ บาท (ไม่มีจำหน่ายที่ศูนย์ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป)

หากท่านผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของ ศอจ. ได้ที่
โทรศัพท์ : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๕
โทรสาร : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๖
E-Mail : isc@chula.ac.th