สิ่งพิมพ์โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาแบบคานธี

ชื่อหนังสือ

ช่วงเวลาแบบคานธี (แปลจากหนังสือ The Gandhian Moment)

ชื่อผู้แต่ง

รามีน ญะฮานเบกลู

ชื่อผู้แปล

สุรัตน์ โหราชัยกุล

รายละเอียดหนังสือ

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, ๒๕๕๘

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือในโครงการปาฐกถามหาตมาคานธีฯ เล่มที่ ๔ หนังสือเล่มนี้เป็นการกล่าวถึงมรดกทางความคิดของมหาตมาคานธีที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รวมถึงวิธีคิดของคานธีว่าด้วย “สังคมแห่งการสนทนาแลกเปลี่ยน” ที่คานธีมองว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าการใช้ความรุนแรง อันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทั้งในรูปธรรมและนามธรรม

ราคา

๒๙๐ บาท

หากท่านผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของ ศอจ. ได้ที่
โทรศัพท์ : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๕
โทรสาร : ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๖
E-Mail : isc@chula.ac.th