บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๑: รพินทรวิถี รพีในดวงมาน แรงบันดาลใจจากเมธีปราชญ์ รพินทรนาถ ฐากูร

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร ส. ศิวรักษ์, เทพศิริ สุขโสภา, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, อนุสรณ์ ติปยานนท์, วิเชียร ไชยบัง, สาทร สมพงษ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาไทย

เนื้อหาการสัมมนา : กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับผลงานด้านวรรณศิลป์ของรพินทรนาถ ฐากูร

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED