บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑: Ayurveda and Its Application (อายุรเวท กับ การประยุกต์ใช้)

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร :  Dr. Varsha Santhosh

ลักษณะการบรรยาย : บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมสาธิตประกอบ

เนื้อหาการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในศาสตร์ด้านอายุรเวทในฐานะการแพทย์ทางเลือก

สถานที่จัด : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED